[Photo] Fanta posted on 07/02/2017

[Photo] Fanta posted on 07/02/2017

លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីការប្រកួតរូបថត #FantaSoGood

8 likes - 0 comments

More shares from Author: Fanta

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា! យើងខ្ញុំបានធ្វើការកែសម្រួលទៅលើរបៀបនៃការចូលរួមប្រកួត និងរបៀបនៃការជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ក្នុងការប្រកួតរូបថត #FantaSoGood លើកទី2។ ដូចនេះ សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងចូលរួម។
[Photo] សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា យើងខ្ញុំបានធ្វើការកែសម្រួលទៅលើរបៀបនៃការចូលរួមប្រកួត និងរបៀ

លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីការប្រកួតរូបថត#FantaSoGood លើកទី2

Oun Nich
Kuba Švec
#FantaSoGood Photo Contest Terms & Conditions, Cambodia 2017
(លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីការប្រកួតរូបថត #FantaSoGood)
[Photo] FantaSoGood Photo Contest Terms Conditions Cambodia 2017

លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីការប្រកួតរូបថត #FantaSoGood

Maria Cleide Rorato Miguel Miguel
Victor Melo
Oh, hey, Floyd!
[Photo] Oh hey Floyd

Timeline Photos

Maria Cleide Rorato Miguel Miguel
Avery Roberson
Teresa Cristina Souwsa
Maria Cleide Rorato Miguel Miguel
Fanta posted on 01/01/2005
[Photo] Fanta posted on 01/01/2005

Timeline Photos

Seyhan Aliyev
Daniel Valerio
Fanta. It's electric. Boogie woogie woogie.
[Photo] Fanta It's electric Boogie woogie woogie

Timeline Photos

Igor Yansem
Carmen Veras
A flavor for every occasion!
[Photo] A flavor for every occasion

Timeline Photos

Lucia De Jesus Alves
Maria Cleide Rorato Miguel Miguel
Wish we had a time machine AND a plane ticket to Club Fanta, Paraguay, circa 1990.
[Photo] Wish we had a time machine AND a plane ticket to Club Fanta Paraguay circa 1990

Timeline Photos

Sebas Diaz
Shovqu Hetemov
Fanta in the Dominican Republic, 1990.
[Photo] Fanta in the Dominican Republic 1990

Timeline Photos

Laureth Romero
Fanta knows how to light up an ad!
[Photo] Fanta knows how to light up an ad

Timeline Photos

Shovqu Hetemov
Olga Asewa