Oscar Herrera
Oscar Herrera
yesterday at 22:43. Facebook
Oscar Herrera posted on 09/23/2017
[Link] Oscar Herrera posted on 09/23/2017

Love What Matters

facebook.com
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/21/2017 at 22:35. Facebook
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/20/2017 at 10:32. Facebook
Oscar Herrera posted on 09/20/2017
[Link] Oscar Herrera posted on 09/20/2017

Madafacar

facebook.com
Lee Herrera
Jenny Gardner Whaley
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/20/2017 at 04:19. Facebook
Oscar Herrera posted on 09/20/2017
[Link] Oscar Herrera posted on 09/20/2017

Political Cowboy

facebook.com
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/20/2017 at 03:59. Facebook
Oscar Herrera posted on 09/20/2017
[Link] Oscar Herrera posted on 09/20/2017

Quotes Journal

facebook.com
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/19/2017 at 07:08. Facebook
Ssshhhhhhh.........Secret!!!
[Link] Ssshhhhhhh Secret

Joshua Feuerstein

facebook.com
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/18/2017 at 09:35. Facebook
Sorry not sorry!!!
[Link] Sorry not sorry

Guys Humor

facebook.com
Greg Pruett
Joshua Eisman
Oscar Herrera
Oscar Herrera
09/17/2017 at 07:03. Facebook
Current mood! Ugh!
[Video] Current mood   Ugh

Skazi - Anarchy

FACEBOOK.COM