Facebook ID: 100010043111150
Facebook Username:
Facebook Name: Author: Dương Thanh Vũ
Dương Thanh Vũ posted on 12/03/2017
[Photo] Dương Thanh Vũ posted on 12/03/2017

Vũ's cover photo

Sách .______.
[Photo] Sách  ______

Phố Ngôn Tình

Dương Thanh Vũ posted on 10/18/2017
[Photo] Dương Thanh Vũ posted on 10/18/2017

Anime Love

Chỉ là người thường thui đóa <(") #Ray