Facebook ID: 100009181239548
Facebook Username: tung.sk95
Facebook Name: Author: Tùng Saker
Tùng Saker posted on 10/07/2017
[Link] Tùng Saker posted on 10/07/2017

Dũng Senpai

facebook.com
Tùng Saker posted on 09/15/2017
[Photo] Tùng Saker posted on 09/15/2017

Ngô

Tùng Saker posted on 09/07/2017
[Gif] Tùng Saker posted on 09/07/2017
<3 đau tim quá !
[Gif] 3 đau tim quá
Thành Mốc
Thành Mốc
rất tiếc đếu có đứa nào :)
[Photo] rất tiếc đếu có đứa nào :

Tuổi Học Trò

đm đời ko như mơ !
[Photo] đm đời ko như mơ

Blog Tâm Sự

5 ae jo sao r Hiệp Đức Vũ Linh TuTi Nguyễn Phúc Lợi Ngọc Lương
[Photo] 5 ae jo sao r Hiệp Đức Vũ Linh TuTi Nguyễn Phúc Lợi Ngọc Lương

Tùng