Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
yesterday at 08:32. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/16/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/16/2017

Iranshahrian ایرانشهریان

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
yesterday at 08:18. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/16/2017
[Video] Safari Shrzad posted on 08/16/2017

Lili

https://t.me/kanaleMaHastim

FACEBOOK.COM
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/14/2017 at 22:32. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/14/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/14/2017

Ma Hastim ماهستیم

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/14/2017 at 13:39. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/14/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/14/2017

To Freedom / بسوی آزادی

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/14/2017 at 13:36. Facebook
این هم در جواب بسیار کسان که میخواهند شاهزاده رو به نام سلطنت و ... تخریب کنن...
[Link] این هم در جواب بسیار کسان که میخواهند شاهزاده رو به نام سلطنت و تخریب کنن

Iranshahrian ایرانشهریان

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/14/2017 at 13:00. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/14/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/14/2017

Iranshahrian ایرانشهریان

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/12/2017 at 18:47. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/12/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/12/2017

MardomReport.net

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/12/2017 at 18:39. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/12/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/12/2017

ZArrin shahr esfahani

facebook.com
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/12/2017 at 17:41. Facebook
خودت را اتش نزن میدانم تو فکر کردی ایران هم مانند تونس است که دستفروشی خود را اتش بزند و یک حکومت سرنگون شود توسط مردم ان کشور ... اما مردم ما شوربختانه مدتیست که غیرت را گم کرده اند ...
[Link] خودت را اتش نزن میدانم تو فکر کردی ایران هم مانند تونس است که دستفروشی خود را ات

No To Islamic Repulic Campaignکمپین نه به جمهوری اسلامی

facebook.com
Sahar Babasalji
Author: Safari Shrzad
Author: Safari Shrzad
08/11/2017 at 20:20. Facebook
Safari Shrzad posted on 08/11/2017
[Link] Safari Shrzad posted on 08/11/2017

Channel Yek

facebook.com