Facebook ID: 100000061048429
Facebook Username: imroman69
Facebook Name: Author: Iris M. Roman
Iris M. Roman posted on 12/02/2016
[Link] Iris M  Roman posted on 12/02/2016

Stuff

facebook.com
Maria Roman
Iris M. Roman posted on 12/02/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 12/02/2016

Centro de Psicología Familiar

#Recuerda...

Carmen Galvan
Iris M. Roman posted on 12/01/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 12/01/2016

Healing Hugs

Naomi De Jesus
Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Say Yes To Positivity

Say Yes To Positivity <3

Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

God's Spoken Word Ministries

Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Link] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Stuff

facebook.com
Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Link] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Stuff

facebook.com
Carmen Galvan
Maria Roman
Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Link] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Stuff

facebook.com
Maria Roman
Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Jesus is my Lord

Iris M. Roman posted on 11/30/2016
[Photo] Iris M  Roman posted on 11/30/2016

Jesus is my Lord

Naomi De Jesus